Покана за годишно заседание на Съвета на фондацията

Покана

за свикване на общо събрание на фондация „Отворени проекти“, ЕИК
175033136

В качеството ми на Председател на Управителния съвет и на основание
чл.9 (2) от Учредителния акт на Фондация "Отворени проекти" (ФОП)
свиквам редовно годишно заседание на Съвета на фондацията на 16 март
2024 година от 11:00 часа на адрес гр. София, ул. Цар Асен № 64А, ет. 3
(initLab), при следния дневен ред:

1. Приемане на нови членове на фондацията
2. Избор на нов управителен съвет поради изтичане на мандата на стария
3. Други

При липса на кворум 50% + 1 в уречения час, началото на събранието ще
бъде отложено с един час и ще бъде проведено при наличния в 12:00 часа
кворум.

Настоящата Покана да бъде качена на сайта на фондацията и да бъде
обявена в ТРРЮЛНЦ при АВ.

Васил Колев
Председател на УС

Покана за годишно заседание на Съвета на фондацията

В качеството ми на Председател на Управителния съвет и на основание
чл.9 (2) от Учредителния акт на Фондация "Отворени проекти" (ФОП)
свиквам редовно годишно заседание на Съвета на фондацията на 22 май
2018 година от 19:00 часа на адрес ул. Рила 6, Етаж 2 (initLab), при
следния дневен ред:

1. Годишен счетоводен отчет на ФОП за 2017 година
2. Приемане на отчетът за обществено-полезна дейност
3. Разни

Писмо до министъра на образованието г-н Даниел Вълчев относно ТУЕС

Изх. номер 1/23.03.2018

До г-н Красимир Вълчев
Министър на образованието и науката

Копие до:
Г-н Томислав Дончев
Заместник министър-председател

Уважаеми г-н Министър,
Като представител на Фондация “Отворени проекти”, бих искал да изразя подкрепата си за нормативно утвърждаване на уникалния образователен модел на Технологично училище „Електронни системи“ (ТУЕС) към Технически университет – София.

Свикване на годишно събрание на съвета на фондацията за 2017

В качеството ми на Председател на Управителния съвет и на основание чл.9 (2) от Учредителния акт на Фондация Отворени проекти" (ФОП) свиквам редовно годишно заседание на Съвета на фондацията на 25 март 2017 година от 13:00 часа на адрес ул. Рила 6, Етаж 2 (initLab), при следния дневен ред:

1. Годишен счетоводен отчет на ФОП за 2016 година
2. Приемане на отчетът за обществено-полезна дейност
3. Подаване на оставката на управителния съвет
4. Избиране на нов управителен съвет
5. Приемане на нови членове
6. Разни

Свикване на събрание на съвета на фондацията

В качеството ми на Председател на Управителния съвет и на основание чл.9 (2) от Учредителния акт на Фондация "Отворени проекти" (ФОП) свиквам редовно годишно заседание на Съвета на фондацията на 27 март 2016 година от 12:00 часа на адрес ул. Рила 6, Етаж 2 (initLab), при следния дневен ред:

1. Годишен счетоводен отчет на ФОП за 2015 година
2. Разни

При липса на кворум 50% + 1 в уречения час, началото на събранието ще бъде отложено с един час и ще бъде проведено при наличния в 13:00 часа кворум.

Свикване на събрание на съвета на фондацията

В качеството ми на Председател на Управителния съвет и на основание чл.9 (2) от Учредителния акт на Фондация "Отворени проекти" (ФОП) свиквам редовно годишно заседание на Съвета на фондацията на 18 aприл 2015 година от 10:30 часа на адрес ул. Рачо Петков Казанджията 8, Етаж 3, при следния дневен ред:

Фют

Основният огледален сайт на FreeBSD за България – bg.FreeBSD.org известен още като Фют вече две години изпълнява своята основна мисия – да разпространява FreeBSD до всички интересуващи се от тази операционна система.
Използвам случай да благодаря на СУ "Климент Охридски" за гостоприемството, на колегите си и всички, които ни подкрепят през това време.

Становище на ФОП относно дискусията върху DIS 29500 в националните комитети към ISO и в частност ТК57 към БИС

Фондация “Отворени проекти” (ФОП) счита за нужно да сподели с ТК57 своите бележки във връзка с обсъжданата чернова на ISO 29500 заради специализацията си и натрупания опит в областта на ИТ и особено отворените формати и технологии.