Протокол 3/2006

Управителен съвет на Фондация “Отворени проекти”

Протокол 3 / 27.03.2006 от редовно заседание на УС

Днес 27.03.2006 на адреса на седалището на Фондация “Отворени проекти” (ФОП) се състоя редовно заседание на Управителния съвет (УС) при следния дневен ред:

1. Утвърждаване на Индивидуален сметкоплан и счетоводна политика на Фондация „Отворени проекти“

Присъстваха всички членове на УС на ФОП, както следва:

1. Йовко Ламбрев – председател на УС на ФОП
2. Христина Недкова – член на УС на ФОП
3. Весела Казакова – член на УС на ФОП
4. Пейо Попов – член на УС на ФОП
5. Антони Райжеков – член на УС на ФОП

Заседанията на УС на ФОП са открити за всички членове на Съвета на Фондацията.

Председателстващ и протоколчик на заседанието бе Йовко Ламбрев.

Бяха взети следните решения:

1. По точка първа от дневния ред УС единодушно приема внесените предложения за счетоводна политика и индивидуален сметкоплан.