Протокол 6/2006

Управителен съвет на Фондация “Отворени проекти”

Протокол 6 / 20.05.2006 от редовно заседание на УС

Днес 20.05.2006 на адреса на седалището на Фондация “Отворени проекти” (ФОП) се състоя редовно заседание на Управителния съвет (УС) при следния дневен ред:

1. Решение за присъединяване към Фамилията-НПО от организации, работещи в сферата на изкуствата и културата чрез Декларация за подкрепа

Присъстваха всички членове на УС на ФОП, както следва:

1. Йовко Ламбрев – председател на УС на ФОП
2. Христина Недкова – член на УС на ФОП
3. Весела Казакова – член на УС на ФОП
4. Антони Райжеков – член на УС на ФОП
5. Пейо Попов – член на УС на ФОП

Заседанията на УС на ФОП са открити за всички членове на Съвета на Фондацията, но други такива не присъстваха.

Председателстващ и протоколчик на заседанието бе Йовко Ламбрев. Всички решения бяха гласувани с пълно мнозинство от присъстващите членове на УС.

Бяха взети следните решения:

1. По точка първа от дневния ред УС реши да се присъедини към Фамилията-НПО и упълномощава Председателя на УС да изпрати Декларация за подкрепа от името на ФОП.