Протокол 4/2006

Управителен съвет на Фондация “Отворени проекти”

Протокол 4 / 28.03.2006 от редовно заседание на УС

Днес 28.03.2006 на адреса на седалището на Фондация “Отворени проекти” (ФОП) се състоя редовно заседание на Управителния съвет (УС) при следния дневен ред:

1. Съгласуване на Становище на Фондация „Отворени проекти“ относно предлжения стандарт БДС 5237-2005 за дефниране на нова фонетична клавиатурна подредба.
2. Обсъждане на проекта CALL 4 Music на Сдружение „ВОКС“ и гласуване на исканата подкрепа и съдействие.

Присъстваха всички членове на УС на ФОП, както следва:

1. Йовко Ламбрев – председател на УС на ФОП
2. Христина Недкова – член на УС на ФОП
3. Весела Казакова – член на УС на ФОП
4. Пейо Попов – член на УС на ФОП
5. Антони Райжеков – член на УС на ФОП

Заседанията на УС на ФОП са открити за всички членове на Съвета на Фондацията.

Председателстващ и протоколчик на заседанието бе Йовко Ламбрев.

Бяха взети следните решения:

1. По точка първа от дневния ред УС реши да се съгласи с предложения от Йовко Ламбрев текст и корекциите в него, направени от Пейо Попов и да публикува своето становище на сайта на Фондацията в секция Документи.
2. По точка втора от дневния ред УС реши да подкрепи проекта и упълномощи Йовко Ламбрев да изготви Писмо за подкрепа към Сдружение ВОКС като Фондацията се ангажира със собствени сили и средства да изработи и предостави web-системата, нужна за проекта.