Протокол 2/2006

Управителен съвет на Фондация “Отворени проекти”

Протокол 2 / 23.02.2006 от редовно заседание на УС

Днес 23.02.2006 на адреса на седалището на Фондация “Отворени проекти” (ФОП) се състоя редовно заседание на Управителния съвет (УС) при следния дневен ред:

1. Обсъждане на текущи въпроси във връзка с приключване на юридическата регистрация на Фондацията
2. Обсъждане на процедура за внасяне на проекти за подкрепа, управление и финансиране чрез Фондацията
3. Обсъждане на постъпили идеи за нови проекти
4. Избиране на ръководители (директори) на направления Култура и Образование
5. Решение за използване на предложения от Йовко Ламбрев графичен знак за лого на Фондацията.

Присъстваха всички членове на УС на ФОП, както следва:

1. Йовко Ламбрев – председател на УС на ФОП
2. Христина Недкова – член на УС на ФОП
3. Весела Казакова – член на УС на ФОП
4. Пейо Попов – член на УС на ФОП
5. Антони Райжеков – член на УС на ФОП

Заседанието на УС на ФОП е открито за всички членове на Съвета на Фондацията и в качеството си на такива допълнително присъстваха:
1. Владимир Костов – член на Съвета на ФОП
2. Стоян Мишинев – член на Съвета на ФОП

Председателстващ заседанието бе Йовко Ламбрев, а протоколчик Христина Недкова.

Бяха взети следните решения:

1. По точка 1 от дневния ред бе проверено, че процедурата по съдебната регистрация е приключила успешно, както и вписването в Агенцията по вписванията. Фондацията разполага с печат и БУЛСТАТ номер и след получаване на Удостоверението от Министерство на Правосъдието за извършване на дейност в обществена полза следва набирателната сметка на Фондацията да се закрие и средствата по нея да бъдат прехвърлени в разплащателна сметка за ежедневна употреба.
• Отговорник за откриване на банковата разплащателна сметка е Йовко Ламбрев.
• Отговорник за допълнителни регистрации на Фондацията, когато и ако са нужни такива, като например по Закона за защита на личните данни или Закона за мерките против изпиране на пари е Пейо Попов.
2. По точка 2 от дневния ред членовете на УС възложиха на Антони Райжеков да подготви електронен формуляр за описване и внасяне на идейни проекти към Фондацията.
3. По точка 3 от дневния ред се проведе свободна дискусия за обсъждане на проекти, които проявяват интерес да бъдат подпомогнати от Фондацията с мениджмънт, инфраструктура или партньорство.
• Проектът "Огледален сървър на FreeBSD в България" има нужда от формално обслужване на документация, дарения и други. УС на ФОП реши да поиска контактно лице от проекта, което да бъде ръководител на проекта и оформяне на документ за сътрудничество на база, на който се определя реда и начина даренията за проекта и усвояването им да става чрез банковата сметка на Фондацията. Отговорник: Стоян Мишинев
- Съвместният проект на ФОП със Софийския университет и ISC наречен "F-ROOT сървър в България" подлежи на преосмисляне поради условията на ISC. УС на ФОП възлага на Стоян Мишинев да внесе частично променен или изцяло нов проект.
- УС на ФОП реши да подкрепи идейния проект на Мариян Маринов за курсове по "Linux за начинаещи" в училищата, но ще изисква оформяне на проекта по изискванията на Фондацията, когато те бъдат утвърдени.
- Свободната дискусия по проекта C3 на ФОП предефинира някои от детайлите по проекта и се реши да се концентрират усилия по проучване на възможността за осъществяване на OpenCamp през лятото. В рамките на до 5-6 седмици е нужно да бъде представен първата писмена чернова на проекта. Отговорник: Целият УС
4. По точка 4 от дневния ред УС на ФОП избра Весела Казакова и Антони Райжеков за директори на направление Култура, а Владимир Костов и Христина Недкова за директори на направление Образование.
5. По точка 5 от дневния ред беше решено предложеният от Йовко Ламбрев графичен знак да бъде използван като официално лого на Фондацията, докато не бъде внесено друго или има причина за подмяната му. Управителният съвет одобри за използване изработеният печат на Фондацията.

Всички решения гласувани на това заседание бяха взети с пълно единодушие от членовете на Управителния съвет.