Протокол 10/2006

Управителен съвет на Фондация “Отворени проекти”

Протокол 10 / 20.12.2006 от редовно заседание на УС

Днес 20.12.2006 на адреса на седалището на Фондация “Отворени проекти” (ФОП) се състоя редовно заседание на Управителния съвет (УС) при следния дневен ред:

1. Решение за подкрепа на проект на ОПЪНИНТЕГРА АД внесен от Владимир Костов за инвестиране в работни места за специалисти в областта на софтуера с отворен код.

Присъстваха всички членове на УС на ФОП, както следва:

1. Йовко Ламбрев – председател на УС на ФОП
2. Христина Недкова – член на УС на ФОП
3. Весела Казакова – член на УС на ФОП
4. Антони Райжеков – член на УС на ФОП
5. Пейо Попов – член на УС на ФОП

Заседанията на УС на ФОП са открити за всички членове на Съвета на Фондацията, но други такива не присъстваха.

Председателстващ и протоколчик на заседанието бе Йовко Ламбрев. Всички решения бяха гласувани с пълно мнозинство от присъстващите членове на УС.

Бяха взети следните решения:

1. По точка първа от дневния ред УС реши да подкрепи внесеното предложение за съвместен проект заедно с ОПЪНИНТЕГРА АД.