Протокол 1 / 09.10.2015

ПРОТOКОЛ No 0001/09.10.2015
от заседание на Управителния съвет на Фондация „Отворени Проекти“

На 09.10.2015 г., в гр. София, се проведе заседание на Управителния съвет на Фондация “Отворени проекти”. На заседанието присъстваха следните членове на Управителния съвет:
Васил Сашков Колев – председател на УС,
Мариян Димитров Маринов – член на УС,
Яна Ленкова Петрова – член на УС,
редовно поканени от председателя и уведомени за дневния ред.

Заседанието протече при следния дневен ред:
1. Приемане на Вътрешни правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма.

След обсъждане на предложенията, управителният съвет единодушно реши:

По т. 1 от дневния ред:
Въз основа на чл. 15, ал. 3 т. 2 от Учредителния акт на Фондация “Отворени проекти”, в съответствие с чл. 31, т. 8 ЗЮЛНЦ, Управителният съвет с единодушие прие Вътрешни правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма. Текстът на Вътршните правила е Приложение към настоящия протокол и в края си носи подписа на всеки един от членовете на УС.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.

Настоящият протокол се издава в четири еднообразни екземпляра, всеки от които носи подписите на председателя, както и на всеки от присъствалите членове на Управителния съвет на Фондация “Отворени проекти”.

Председател на УС:...........................
/Васил Колев/

Член на УС: ........................................
/Мариян Маринов/

Член на УС: ........................................
/Яна Петрова/