ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за достъп до обществена информация

До:
Комисия по гражданско общество и медии
Народно събрание на Република България
София 1169, пл. „Александър Батенберг“ 1

Копия до:
Комисия по транспорт и съобщения
София 1169, пл. „Александър Батенберг“ 1

Министерски съвет – Дирекция “Стратегическо планиране и управление”
На вниманието на Снежана Димитрова – Директор
София 1194, бул. „Дондуков“ №1

Държавна агенция за информационни технологии и съобщения
На вниманието на Пламен Вачков – Директор
София 1000, Бул „Ген. Йосиф Гурко“ № 6

Уважаеми госпожи и господа,

С настоящето писмо бих искал да изразя подкрепата на фондация „Отворени проекти“ на „Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за достъп до обществена информация“ със сигнатура: 654-01-19, внесен от Иван Иванов и Евгени Чачев на 15 февруари 2006.

Считаме, че отворените формати са естественият избор за съхранение и обмен на информация, поради множеството предимства, които предоставят. Без да претендирам за изчерпателност, ето някои тяхните преумуществата и възможности са:
- Възможност за избор на доставчик на софтуер и повишена възможност за интеграция с бъдещи и вече съществуващи информационни системи.
- Възможност да се използва най-добрата и съвременна софтуерна реализация като се запазва ниска цена за миграция.
- Възможност за обмен на информация между държавните ведомства и с международните организации и институции.
- По-силна позиция при преговорите с производителите на софтуер и възможност за задаване на изискванията към функционалността, лицензионните и ценови условия.
- Прозрачност по отношение на сигурността и съдържанието на обменяните данни.
- Гарантиране достъпа до данните в бъдеще.
- Насърчаване на конкуренцията и понижаване на бариерите за навлизане на пазара за решения.
- Възможност за специфични имплементации, отговарящи на нуждите и на всички части от обществото.
- Възможност за избор на използвания софтуер и насърчаване използването на легални продукти.

Не можем да се съгласим с мнението по законопроекта на Държавната агенция по Информационни технологии и съобщения (ДАИТС) по отношение аргументацията в точки 2. и 4., в които се твърди, че този законопроект би въвел ограничения в свободата да се уговаря формата на данните. Тази теза не съответства на предложените изменения, защото законопроектът не ограничава различните формати на данните, а добавя още един алтернативен формат в улеснение на гражданите.

От друга страна за едно информационно общество използването на несвободни формати е обществено опасно, защото то руши лекотата на пренос, обработка, съхраняване и споделяне на данни. Макар да не прекъсва порочната практика на каквото и да е прилагане на несвободни формати от държавната администрация и принуждаването на гражданите да ги ползват, този законопроект ще облекчи положението и е едно добро начало.

София
08.05.2006

С уважение:
Пейо Попов
Директор направление „Цифрови права“
Фондация „Отворени проекти“