Протокол 11/2007

Управителен съвет на Фондация “Отворени проекти”

Протокол 11 / 20.01.2007 от редовно заседание на УС

Днес 20.01.2007 на адреса на седалището на Фондация “Отворени проекти” (ФОП) се състоя редовно заседание на Управителния съвет (УС) при следния дневен ред:

1. Решение за провеждане на редовно годишно събрание на Съвета на ФОП
2. Решение за избор на счетоводител-консултант за годишното счетоводно приключване на ФОП
3. Решение за предложение към Съвета на ФОП за разширение на състава му

Присъстваха всички членове на УС на ФОП, както следва:

1. Йовко Ламбрев – председател на УС на ФОП
2. Христина Недкова – член на УС на ФОП
3. Весела Казакова – член на УС на ФОП
4. Антони Райжеков – член на УС на ФОП
5. Пейо Попов – член на УС на ФОП

Заседанията на УС на ФОП са открити за всички членове на Съвета на Фондацията, но други такива не присъстваха.

Председателстващ и протоколчик на заседанието бе Йовко Ламбрев. Всички решения бяха гласувани с пълно мнозинство от присъстващите членове на УС.

Бяха взети следните решения:

1. По точка първа от дневния ред УС реши да организира и проведе редовното годишно събрание на Съвета на ФОП на 25 март 2007 на адреса на седалището на ФОП. Упълномощава Председателя на УС да свика Съвета като изпрати персонални покани с дневния ред до всеки от Съвета на ФОП.
2. По точка втора от дневния ред УС реши да използва като счетоводител-консултант услугите на г-жа Блага Зашева за подготвяне на годишното счетоводно приключване на ФОП и подаване на годишната данъчна декларация и годишния отчет в НСИ.
3. По точка трета от дневния ред УС реши да предложи на редовното годишно събрание на Съвета на ФОП да разшири състава си с нови трима души заради изключителния им принос за популяризирането на свободния софтуер, свободната култура и Creative Commons в България, а именно Светозара Петкова, Мариян Маринов и Богомил Шопов.