Протокол 1/2007

Съвет на Фондация “Отворени проекти”

Първо редовно годишно заседание на Съвета на Фондацията

Протокол 1 / 25.03.2007

Днес 25.03.2007 на адреса на седалището на Фондация “Отворени проекти” (ФОП) се състоя редовно годишно заседание на Съвета на Фондацията (СФ) при следния дневен ред:

1. Разглеждане на годишния отчет за дейността на фондацията през 2006 година
2. Одобряване на годишния финансов отчет
3. Разглеждане на кандидатури, предложени от Управителния съвет за разширяване на състава на Съвета на фондацията
4. Определяне на стратегическите приоритети за следващата година
5. Други

В обявеният начален час 10:00 присъстваха само четирима от СФ и началото на събранието бе отложено с един час. В 11:00 присъстваха осем от десетимата от състава на СФ, съгласно регистрационните протоколи и заседанието бе открито от Председателя на УС Йовко Ламбрев. Отсъстват само Найден Николов и Стойчо Кацаров.

Като първа задача Председателят на УС предложи на събранието на СФ да избере протоколчик и председателстващ събранието. За протоколчик бе предложен Васил Колев, а за председателстващ събранието Йовко Ламбрев. Нямаше други предложения. Събранието на СФ гласува с пълно единодушие от 8 гласа „За“ Васил Колев да бъде протоколчик, а Йовко Ламбрев председателстващ заседанието на Съвета на фондацията. В 11:10 ч. се регистрира и Найден Николов, с което присъстващите от списъчния състав на Съвета на фондацията станаха девет души.

1. По точка първа от дневния ред Йовко Ламбрев, в ролята си на Председател на УС представи годишния отчет на УС за дейността на фондацията. Следвайки принципите си на отвореност, УС на фондацията публикува пълната версия на отчета на сайта на фондацията.
2. По точка втора от дневния ред СФ с пълно единодушие от 9 гласа „За“ одобри годишния отчет за дейността на фондацията през 2006 година.
3. По точка трета от дневния ред беше разгледано предложението на УС за разширяване на състава на Съвета на фондацията с нови трима души, с изключителни заслуги за популяризирането на софтуера с отворен код и свободната култура в България, а именно Светозара Петкова Петкова, Мариян Димитров Маринов и Богомил Борисов Шопов. Светозара Петкова беше представена от Йовко Ламбрев, Мариян Маринов от Христина Недкова, а Богомил Шопов от Пейо Попов. След като изслуша представените кандидатури СФ ги гласува всяка една поотделно. Светозара Петкова бе приета в състава на Съвета на фондацията с пълно единодушие от 9 гласа „За“. Мариян Маринов бе приет в състава на Съвета на фондацията с пълно единодушие от 9 гласа „За“. Богомил Шопов бе приет в състава на Съвета на фондацията с пълно единодушие от 9 гласа „За“.
4. По точка четвърта от дневния ред СФ реши стратегическите приоритети за развитие на Фондация „Отворени проекти“ да бъдат в направленията „Култура и изкуство“, „Наука и образование“ и да бъдат положени допълнителни усилия по отношение на установяване
на контакти с партньори на локално и европейско ниво.
5. По точка пета от дневния ред нямаше дискусия и предложения.

Поради изчерпване на дневния ред в 12:31 часа заседанието на СФ бе закрито.

Председателствал заседанието:
......................... /Йовко Ламбрев – Председател на УС/

Протоколирал:
......................... /Васил Колев – член на СФ/

Присъствали членове на Съвета на фондацията:

1. Йовко Димитров Ламбрев
2. Антони Петров Райжеков
3. Весела Йорданова Казакова
4. Христина Цветанова Недкова
5. Пейо Василев Попов
6. Владимир Иванов Костов
7. Васил Сашков Колев
8. Стоян Димитров Мишинев
9. Найден Цеков Николов

София, 25.03.2007