Протокол 9 / 18.04.2015

ПРОТОКОЛ
от
Заседанието на Общо събрание
Фондация ‬за извършване на общественополезна дейност ‬„Отворени проекти“

Днес, 18 Април 2015 година в гр. София от 11:30 ч., се състоя редовно годишно общо събрание на Съвета на Фондация ‬за извършване на общественополезна дейност ‬„Отворени проекти“‬, ‬рег. ‬по ф.д. № ‬14622/2005г. ‬на СГС, ‬с ЕИК ‬175033136 ‬и адрес: ‬София ‬1172, ‬ж.к. „‬Дианабад“‬, ‬ бул. „‬Драган Цанков“ ‬бл. ‬59-63, ‬вх. ‬Г ап. ‬3, наричана за краткост Фондацията или ФОП.
КВОРУМ
На Общото събрание, наричано за краткост „ОС“, присъстват следните членове на Съвета на ФОП:
В 10:30 часа присъстват:
1. Мариян Маринов, ЕГН 8305027904 и
2. Васил Колев, ЕГН 8102235086.
Председателят на ФОП Мариан Маринов констатира, че не е налице изисквания от чл. 14 от Учредителния акт на Фондацията кворум и отложи началото на ОС за 11:30 часа на същия ден.
В 10:40 часа се присъединява Христина Недкова.
В 11:30 часа, съгласно чл. 14 ал. 5 от Учредителния акт на Фондацията, Председателят на ФОП Мариан Маринов обяви начало на ОС, при присъстващи: Мариян Маринов, Васил Колев и Христина Недкова.

Процедурно решение
След направените обсъждания и в съответствие с изискванията на Учредителния акт ОС единодушно прие следното процедурно решение:
Избира:
1. За Председател на Общото събрание – Мариян Маринов
2.За Секретар и протоколчик на Общото събрание – Васил Колев
3. За Преброител на гласовете – Христина Недкова
Председателят констатира наличието на необходим кворум и даде начало на Общото събрание при следния:
ДНЕВЕН РЕД
1. Отчет на Фондацията
2. Избиране на нови членове
3. Промяна на адреса на Фондацията
4. Обсъждане на промените на устава на фондацията
5. Нов управителен съвет
6. Други
Предложения за промени в дневния ред не бяха направени и се пристъпи към разглеждането му и вземане на решения:

По точка първа: 1. Отчет на Фондацията:
Мариан Маринов представи Годишния счетоводен отчет и Отчетът за обществено-полезната дейност на Фондацията. Информира присъстващите, че отчетите са е изготвени, изпратени са в НАП и всички документи са изпратени в листата на Фондацията, където хората са се запознали с него. Отчетени са две събития, организирани от фондацията.
Решение: Годишния счетоводен отчет и Отчетът за обществено-полезната дейност на Фондацията бяха приети единодушно.
По точка втора: 2. Избиране на нови членове
Беше беше разгледано предложението на Васил Колев за разширяване на състава на Съвета на Фондацията както следва:
Съгласно предварително представена и обсъдена кандидатура в пощенския списък на съвета на фондацията Яна Петрова беше предложена за член на съвета на фондацията.
Решение: Яна Петрова, ЕГН 8806094459 бе приета единодушно за член на Съвета на Фондацията
Мариян Маринов направи предложение за приемане на Петко Борджуков като член на съвета на фондацията. Аргументация за предложението не беше поискана и представена.
Решение: Петко Борджуков, ЕГН 9007143020 бе приет единодушно за член на Съвета на Фондацията
Христина Недкова, от свое име и от името на Стоян Мишинев, който не присъства на събранието, направи предложение за членове на фондацията да бъдат поканени Щеряна Шопова, Стефан Леков, Ирина Иванова и Михаил Пунов и техните кандидатури да бъдат гласувани на следващото събрание на Съвета. Васил Колев и Мариян Маринов приеха предложението за отправяне на покана само към Щеряна Шопова като не предоставиха възможност да изразяване на аргументация за останалите трима.
Решение: Председателят на Фондацията да обсъди възможността за привличане Щеряна Шопова за член на Съвета.
По точка трета: 3. Промяна на адреса на Фондацията
След обсъждане единодушно беше приет следния адрес:
София 1166
ул. Рачо Петков Казанджията 8
ет.3.
По точка четвърта: 4. Обсъждане на промените на Учредителния акт на Фондацията
Васил Колев направи кратко изложение и пояснение на промените в Учредителния акт на Фондацията съгласно предварително изпратения вариант в пощенския списък на съвета и акцентира на промените свързани с:
1. Да се промени УС от 5-членен състав на 3-членен
2. Да се променят правата на членовете на УС така че имат същите правомощия като Председателя на УС.
Мариян Маринов и Васил Колев заявиха, че са се запознали предварително, разбират и са съгласни с предложените промени.
Христина Недкова заяви, че се е запознала предварително с предложените промени и представи аргументи против даването на възможност на всички членове на УС да представляват като "подписват" фондацията. Аргументите са свързани с размиването на отговорност и липсата на координация между пет/трима човека, които могат да вземат различни решения и да поемат различни ангажименти по един и същи въпрос мислейки, че действат сами. Промените противоречат на идеята, че УС действа като колективен орган, който трябва критично да осмисля и консенсусно да приема важни решения. Председателят е изпълнител на административните задачи, който трябва оперативно да действа, но да е ограничен до това, което е запазено за УС.
Христина Недкова сподели, че е запозната с мнение на членове на фондацията, които не присъстват на събранието. Поради изразените в пощенския списък възражения и липсваща по-широка дискусия, тя предложи тази точка да бъде дискутирана и гласувана на отделно събрание за да се постигне съгласувано решение. Предложението беше отхвърлено от Васил Колев и Мариян Маринов.
Предложените компромисни решения чрез разширяване правомощията на зам. председателя или даване на правомощия на конкретен член на УС бяха отхвърлени от Мариян Маринов и Васил Колев с аргумента, че процедурата по овластяване на заместник-председателя в какъвто и да е вид ще го направи безсмислен за нас, като се посочи, че за цялото време, за което сме имали заместник-председател, той никога не е бил овластяван.
Васил Колев изрази позиция, че при липсата на човешки ресурси и проблемите, които са се появили в последните години от това да има само един човек, който може да поеме определен вид работа, имаме нужда да си опростим и изчистим схемата на работа.
Васил Колев предложи дискусията да бъде прекратена и при наличното мнозинство на два срещу един гласа промяната на устава да бъде гласувана като едно цяло. Промените на устава на фондацията бяха предложени за гласувани като едно цяло.
Резултати от гласуването:
"За" гласуваха Васил Колев и Мариян Маринов,
"Против" гласува Христина Недкова.
Решение: Общото събрание решава:
1. Да се промени УС от 5-членен състав на 3-членен
2. Да се променят правата на членовете на УС така че имат същите правомощия като Председателя на УС.
По точка пета: 5. Нов управителен съвет
Мариян Маринов, в качеството си на Председател на УС, поради изтичане на мандата, посочен в чл. 11 ал. 1 от Устава на Фондацията, подаде оставката на досегашния Управителен съвет, в състав: Мариян Маринов /председател/ и членове: Пейо Попов, Христина Недкова, Владимир Костов.
Решение: Оставката бе единодушно приета от всички присъстващи членове на Съвета.
Относно избора на нов Председател и състав на УС бяха направени четири предложения:
Христина Недкова предложи Мариян Маринов за Председател на УС. Мариян Маринов отказа да се кандидатира за Председател на УС.
Христина Недкова се кандидатира за нов Председател на УС и предложи УС в 5-членен състав: Яна Петрова, Петко Борджуков, Мариян Маринов, Васил Колев. Предложението бе подложено на гласуване
Резултати от гласуването:
1. „За“ – Христина Недкова
2. „Против“ - Васил Колев и Мариян Маринов
Решение: Общото събрание отхвърли предложението.
Мариян Маринов предложи УС в 3-членен състав - Яна Петрова /председател/, Мариян Маринов и Васил Колев. Яна Петрова отказа да се кандидатира за Председател на УС.
Мариян Маринов предложи отново УС в 3-членен състав - Васил Колев /председател/, Мариян Маринов и Яна Петрова. Предложението бе подложено на гласуване
Резултати от гласуването:
1. „За“ – Васил Колев и Мариян Маринов
2. „Против“ - Христина Недкова
Решение: Общото събрание прие предложението, новият Управителен съвет на Фондацията да е в състав:
1. Васил Колев /председател/,
2. Мариян Маринов и
3. Яна Петрова
По точка шеста: 6. Други
Обсъдено беше да се смени текущия сайт със статичен.
Решение: Предложението се прие единодушно.
Христина Недкова предложи да бъде свикано ново събрание на Съвета за постигане на съгласие по спорните въпроси. Христина Недкова пое ангажимент да организира още едно събрание на съвета на фондацията.
Решение: Предложението се прие единодушно.

Събранието завърши в 12:00
Председател:
..............................
/Мариан Маринов/

Протоколчик:
..............................
/Васил Колев/

Преброител:
..............................
/Христина Недкова/

Списък На присъстващите
Приложение
към Протокола от Редовното годишно събрание, проведено на 18 Април 2015 година.

Име
Час на регистрация
Подпис
Мариян Маринов

10:30

Васил Колев

10:30

Христина Недкова

10:40