Становище на ФОП относно дискусията върху DIS 29500 в националните комитети към ISO и в частност ТК57 към БИС

Фондация “Отворени проекти” (ФОП) счита за нужно да сподели с ТК57 своите бележки във връзка с обсъжданата чернова на ISO 29500 заради специализацията си и натрупания опит в областта на ИТ и особено отворените формати и технологии.

Във връзка с това, че всеки национален член на Международната oрганизация по стандартите (ISO) е упълномощен да даде гласа си относно Черновата за международен стандарт (DIS) номер 29500, общо позната като Office Open XML (OOXML), ви призоваваме да не се въздържате от гласуване, а да изпълните правото си на вот и да отхвърлите DIS 29500. Вашето НЕ всъщност е глас за истинска отвореност, избор и взаимна съвместимост. Аргументите ни за това са следните:

Вече съществува стандарт одобрен от ISO под името OpenDocument Format (ISO/IEC 26300), който има същото предназначение като DIS 29500. И въпреки, че наличието на конкурентни продукти е нещо добро, то наличието на конкурентни стандарти противоречи на идеята за стандарт изобщо и е бреме за индустрията, правителството и гражданите. Отхвърлянето на DIS 29500 би дало ясен сигнал на софтуерната индустрия за нуждата от консолидиране върху единен стандарт за електронни офис-документи.

Не съществува доказуема реализация на OOXML спецификацията. Microsoft Office 2007 създава файлове в специална версия на OOXML (частична негова реализация), а не във файлов формат, който отговаря на OOXML спецификацията.

DIS 29500 е твърде обвързан с определени частни продукти за да бъде цялостно изпълнен, без да доведе до патентни щети или патентни лицензионни такси и не съществуват гаранции за обратното. Националната ни софтуерна индустрия ще работи юридически по-спокойно и леко, включително в конкуренция на световния пазар ако отхвърлите DIS 29500/OOXML, тъй като неговото изпълнение би довело до риск от престъпване на интелектуална собственост. Обещанието за защита на патентите в декларацията на Microsoft за отворени спесификации защитава единствено това, което е изрично обявено в стандарта, но има множество изхождащи, препратени и недокументирани части и действия в OOXML, което поставя бъдещите изпълнители под сериозен риск. Не бива международни стандарти да бъдат зависими и обвързани с обещания на която и да е компания.

DIS 29500 е твърде дълъг (над 6000 страници) и дори в този размер не е пълен; съдържат се както частично, така и напълно недокументирани елементи, което изключва пълното изпълнение. По-голямият избор от офис-приложения ще бъде гарантиран ако бъде отхвърлен DIS 29500/OOXML. Сложността, необичайният размер, техническите пропуски и зависимостите от единични частни компании на DIS 29500 правят алтернативните изпълнения технически и законово невъзможни. Докато DIS 29500/OOXML работи изключително добре с продукти на Microsoft, неговият обем, недостатъчна документация и патентни рестрикции нарушават главния принцип на всеки международен стандарт – да бъде изпълним от множество компании. В спецификацията липсва информация, която е несподелена интелектуална собственост на Microsoft, като например autoSpaceLikeWord95 или useWord97LineBreakRules. Такъв стандарт няма да гарантира хармонизация, взаимна съвместимост и конкуренция.

Повече от 10% от примерите в предложения стандарт са грешни, и не отговарят на стандарта за XML, което не може да се обясни с технически пропуски. Неприемливо е стандарт, който е базиран на конкретна стандартизирана технология като XML да не e коректна негова имплементация.

Това предложение за стандарт е в противоречие със съществуващи ISO стандарти като ISO 8601 (Представяне на дати и часове), ISO 639 (Кодове за представяне на имена и езици) или ISO/IEC 10118-3 (криптографски хеш).

В черновата има наследени грешки. Съществува грешка във формата за електронни таблици, която забранява въвеждането на дата преди 1900 година. Тези грешки засягат както OOXML спецификацията, така и софтуерни продукти като Microsoft Excel 2000, XP, 2003 или 2007.

В заключение искаме да обърнем вниманието ви към разработеното по-задълбочено техническо сравнение между съществуващия вече ODF стандарт ISO/IEC 26300 и предложената чернова DIS 29500: http://www.odfalliance.org/resources/The%20Technical%20Case%20Against%20OOXML.pdf

Нашият най-тревожен аргумент остава факта, че това предложение за стандарт не е създадено чрез съвместни усилия и съчетаване на опита на всички заинтересовани страни (като производителите, търговците, купувачите и потребителите), a единствено от Microsoft. Надяваме се, че ТК57 ще прецени внимателно негативите от приемането на подобно предложение за стандарт и ще го отхвърли категорично.

Изразяваме готовност при интерес от Ваша страна да предоставим и още по-конкретни технически забележки към така предложената чернова за ISO стандарт.

17 Юли 2007
гр. София

Зам. председател на УС на ФОП:
/Пейо Попов/