Протокол 1/2005

Управителен съвет на Фондация “Отворени проекти”

Протокол 1 / 10.11.2005 от редовно заседание на УС

Днес 10.11.2005 на адреса на седалището на Фондация “Отворени проекти” (ФОП) се състоя редовно заседание на Управителния съвет (УС) при следния дневен ред:

1. Обсъждане на процедурни въпроси по отношение на внасяне в съда на документите за юридическата регистрация на Фондацията
2. Обсъждане на предложението на Антони Райжеков за web-сайт на Фондацията
3. Припознаване на потенциални партньори и изготвяне на партнорски споразумения
4. Дефиниране на първоначалния набор от проекти на Фондацията
5. Разни

Присъстваха всички членове на УС на ФОП, както следва:

1. Йовко Ламбрев – председател на УС на ФОП
2. Христина Недкова – член на УС на ФОП
3. Весела Казакова – член на УС на ФОП
4. Пейо Попов – член на УС на ФОП
5. Антони Райжеков – член на УС на ФОП

Заседанието на УС на ФОП е открито за всички членове на Съвета на Фондацията и в качеството си на такива допълнително присъстваха:
1. Васил Колев – член на Съвета на ФОП
2. Стоян Мишинев – член на Съвета на ФОП

Председателстващ заседанието бе Йовко Ламбрев, а протоколчик Васил Колев.

Бяха взети следните решения:

1. По точка 1 от дневния ред бе проверено, че всички документи са налице и следва да бъдат внесени в съда за регистрация. Отговорници Йовко Ламбрев и Владимир Костов.
2. По точка 2 от дневния ред членовете на УС единодушно одобриха направеното от Антони Райжеков предложение за web-сайт на Фондацията. Беше решено съдържанието на сайта да бъде на два езика – български и английски. За отговорник за съдържанието беше избрана Христина Недкова.
3. По точка 3 от дневния ред УС на ФОП реши да предложи подписване на партньорски споразумения със следните организации:
- Сдружение “Свободен софтуер”
- Интернет общество – България
- Център за медийни изкуства “Интерспейс”
- VOXXlab
- Център за култура и дебат “Червената къща”
- Асоциация на българските културни мениджъри
4. По точка 4 от дневния ред УС определи началния набор от проекти на ФОП, дефинирайки свои и припознавайки предложени партньорски такива, както следва:
- Започване на подготовка за създаване и управление на проекта “CC къща”
- Подкрепа за независим театрален проект “NightSongs”
- Организация и провеждане на ежегоден фестивал на свободния софтуер и култура OpenFest
- Подкрепа за независим портал-указател за свободна култура open-culture.net
- Готовност за оказване на подкрепа на проекта за изграждане на български огледален сървър на FreeBSD.org
- Готовност за оказване на подкрепа на проекта marla.ludost.net
5. По точка 5 от дневния ред беше обсъдено следното:
- Идейната концепция за лого на ФОП се възлага на Здравко Здравков, който доброволно и безвъзмездно е предложил помощта си на дизайнер за тази цел;
- Потенциални донори и програми за финансиране на проектите на Фондацията;
- Антони Райжеков беше упълномощен да направи представяне на ФОП на семинар на Асоциацията на българските културни мениджъри в с. Априлци.

Всички решения гласувани на това заседание бяха взети с пълно единодушие от членовете на Управителния съвет.