Протокол 10 / 27.03.2016

ПРОТОКОЛ
от
Заседанието на Общо събрание
Фондация ‬за извършване на общественополезна дейност ‬„Отворени проекти“

Днес, 27 март 2016 година в гр. София от 13:00 ч., се състоя редовно годишно общо събрание на Съвета на Фондация ‬за извършване на общественополезна дейност ‬„Отворени проекти“‬, ‬рег. ‬по ф.д. № ‬14622/2005г. ‬на СГС, ‬с ЕИК ‬175033136 ‬и адрес: ‬София 1166, ул. Рачо Петров-Казанджията номер 8, ет. 3, наричана за краткост Фондацията или ФОП.
КВОРУМ
На Общото събрание, наричано за краткост „ОС“, присъстват следните членове на Съвета на ФОП:
В 12:00 часа присъстват:
1. Петко Борджуков, ЕГН 9007143020 и
2. Васил Колев, ЕГН 8102235086.
Председателят на ФОП Васил Колев констатира, че не е налице изисквания от чл. 14 от Учредителния акт на Фондацията кворум и отложи началото на ОС за 13:00 часа на същия ден.
В 12:24 часа се присъедини Яна Петрова, ЕГН 8806094459.
В 12:35 часа се присъедини Мариян Маринов, ЕГН 8305027904.
В 13:00 часа, съгласно чл. 14 ал. 5 от Учредителния акт на Фондацията, Председателят на ФОП Васил Колев обяви начало на ОС, при присъстващи: Петко Борджуков, Васил Колев, Яна Петрова, Мариян Маринов.

Процедурно решение
След направените обсъждания и в съответствие с изискванията на Учредителния акт ОС единодушно прие следното процедурно решение:
Избира:
1. За Председател на Общото събрание – Мариян Маринов
2.За Секретар и протоколчик на Общото събрание – Васил Колев
3. За Преброител на гласовете – Петко Борждуков
Председателят констатира наличието на необходим кворум и даде начало на Общото събрание при следния:
ДНЕВЕН РЕД
1. Отчет на Фондацията
2. Други
Предложения за промени в дневния ред не бяха направени и се пристъпи към разглеждането му и вземане на решения:

По точка първа: 1. Отчет на Фондацията:
Васил Колев представи Годишния счетоводен отчет и Отчетът за обществено-полезната дейност на Фондацията. Информира присъстващите, че отчетите са е изготвени, ще бъдат изпратени в НАП и всички документи са изпратени в листата на Фондацията, където хората са се запознали с него. Отчетени са едно събитие, организирано от фондацията и едно подкрепено.
Решение: Годишния счетоводен отчет и Отчетът за обществено-полезната дейност на Фондацията бяха приети единодушно.
По точка втора: 2. Други
Нямаше други неща за обсъждане.
Събранието завърши в 13:40
Председател:
..............................
/Мариан Маринов/

Протоколчик:
..............................
/Васил Колев/

Преброител:
..............................
/Петко Борджуков/

Присъствала:

..............................
/Яна Петрова/

Списък На присъстващите
Приложение
към Протокола от Редовното годишно събрание, проведено на 18 Април 2015 година.

Име
Час на регистрация
Подпис
Васил Колев

12:00

Петко Борджуков

12:00

Яна Петрова

12:24

Мариян Маринов

12:35