ОТНОСНО: Предложен стандарт БДС 5237-2005

Изх. номер 1/03.04.2006

СТАНОВИЩЕ

ОТНОСНО: Предложен стандарт БДС 5237-2005, касаещ промяна в наложилата се с времето клавиатурна подредба по звуково съответствие на QWERTY, наричана още фонетична

Фондация “Отворени проекти” (ФОП), като субект в обществото, който си е поставил за цел да защитава свободния избор на технологии, счита за нужно да изрази своето становище, касаещо предложените промени на т.нар. фонетична подредба на българска клавиатура.

Фонетичната клавиатурна подредба съществува по исторически причини и има солидни и дълбоки традиции в съзнанието на много ИТ специалисти и потребители на компютърна техника в България и то не само тези, които я използват от зората на информационните технологии. За мнозина от тях тя е по-удобна и фактът, че толкова години по-късно тя все още се използвa масово, и се предпoчита пред БДС подредбата, включително от начинаещи компютърни потребители доказва нейното значение. Самият стремеж тя да бъде стандартизирана доказва същото и идеята сама по себе си е похвална. Буди недоумение обаче фактът, че предложеният стандарт 5237-2005 всъщност внася сериозни и странни промени в употребяваната до моментa фонетична подредба. Промени, които биха внесли объркване сред ползвателите й.

Фонетичната клавиатурна подредба се появява именно с навлизането на компютрите в България и макар и без официално приет стандарт, тя се е наложила сред болшинството потребители в България, БДС подредбата се предпочита предимно от хора, учили машинопис. В този смисъл клавишната подредба на фонетичната клавиатура вече е наложена и подредбата при стандартизацията би трябвало само да потвърди нейното съществуване без да я променя. Фонетичната подредба се нарича така именно заради звуковите съответствия на кирилските и латинските букви спрямо подредбата QWERTY. Предложените промени съвсем не са в унисон с тази идея, доколкото се предлагат на база визуална прилика, като тази между латинската буква W и буквата Ш от кирилицата. Предложението за нов стандарт предлага сериозна промяна в текущата фонетична подредба, а именно разместване на на шест от кирилските букви („ю“, „ч“, „ш“, „я“, „ж“ и „ь“) на нови клавиши, което ще бъде сериозно затруднение за хората, свикнали със сегашното им разположение. Нека не забравяме, че и до момента фонетичната подредба се поддържа от общността на потребяващите я, без каквито и да е правила и стандарт, като правилата и “стандартизирането” и са се получили негласно с времето. Създаването на
затруднения на тези потребители с предложените промени ще доведе до това, че те навярно в голяма степен ще игнорират стандарта, което ще го обезмисли и вместо да реши проблем ще създаде нов, а именно съществуването на две фонетични подредби – официална и неофициална. Което едва ли е цел на авторите на предложението.

Така предложеният стандарт включва различен брой знаци в подредбата БДС и фонетичната такава, което всъщност би бил разумен аргумент за размествания. Би следвало въпросния стандарт да предлага еднакъв набор букви и символи и при двете клавиатурни подредби. Фондация “Отворени проекти” счита, че няма оправдание за присъствие на руските букви в българския стандарт за клавиатурни подредби и те трябва да бъдат премахнати от клавиатурната подредба БДС. Лошо впечатление прави също така и назоваването на двете подредби с абревиатура на латиница и английска дума (респ. BDS и phonetic).

В този ред на мисли разработването на българските стандарти и българските стандартизационни документи не следва ли да се извършва или от технически комитет от съответната област на стандартизация, или от работна група от експерти, определена от технически съвет. Въпросното
предложение за стандарт не е разработено по този начин, което противоречи на Закона за националната стандартизация.

В заключение считаме, че предложеният стандарт в този му вид не бива да бъде одобряван като той би следвало да бъде преработен така, че да потвърди текущата фонетична клавиатурна подредба без промени в нея. Предложените промени не са мотивирани чрез нужната логическа или каквато и да е друга обосновка и са в противовес на идеята за фонетични съответствия. Очевидно не са дискутирани с потребители и технически експерти дали е приемлива степента на свикване с такива промени, които дори няма да доведат до ползи като по-бързо писане или по-добра ергономичност.

3 Април 2006
гр. София