Протокол 5 / 07.04.2011

ПРОТОКОЛ
от
Редовното годишно събрание на Съвета на
Фондация ‬за извършване на общественополезна дейност‭ ‬„Отворени проекти‭“

Днес, 03 Април 2011 година в гр. София се проведе Редовното годишно събрание на Съвета на Фондация ‬за извършване на общественополезна дейност‭ ‬„Отворени проекти‭“‬, ‭‬рег.‭ ‬по ф.д.‭ № ‬14622/2005г.‭ ‬на СГС,‭ ‬с ЕИК ‬175033136‭ ‬и адрес:‭ ‬София‭ ‬1172,‭ ‬ж.к.‭ „‬Дианабад‭“‬,‭ ‬ бул.‭ „‬Драган Цанков‭“ ‬бл.‭ ‬59-63,‭ ‬вх.‭ ‬Г ап.‭ ‬3, наричана за краткост Фондацията или ФОП.

I. Дневен ред
Общото събрание се проведе в седалището на Фондацията в гр. София‭ ‬1172,‭ ‬ж.к.‭ „‬Дианабад‭“‬,‭ ‬ бул.‭ „‬Драган Цанков‭“ ‬бл.‭ ‬59-63,‭ ‬вх.‭ ‬Г ап.‭ ‬3, при следния Дневен ред:
1. Разглеждане и одобрение на Годишен счетоводен отчет на ФОП за 2010 година;
2. Разглеждане и одобрение на Отчета на Управителния съвет на ФОП за 2010 година;
3. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет;
4. Избор на нов Управителен съвет на ФОП;
5. Други.

II. РЕГИСТРАЦИЯ
Регистрацията на присъстващите на Общото събрание членове на Съвета на ФОП се води от Председателя на Фондацията Йовко Ламбрев, в Списък за присъстващите на Годишното общо събрание, който е приложение и неразделна част от настоящия Протокол.

III. КВОРУМ
Кворум в 10:30ч. не беше констатиран - присъстваха само двама. Началото на събранието беше отложено с един час. В 11:30 часа присъстваха следните членове на Съвета на ФОП /по ред на регистрацията им/:
1. Йовко Ламбрев
2. Стоян Мишинев
3. Мариян Маринов
4. Владимир Костов
5. Васил Колев
6. Христина Недкова
На основание чл. 9 ал. 4 от Учредителния акт бе констатирано наличие на кворум за провеждане на редовно събрание на Съвета на Фондацията.

IV. ЗАСЕДАНИЕ
Заседанието беше открито от Йовко Ламбрев и бяха взети следните решения по Дневния ред:

По т.1 Разглеждане и одобрение на Годишен счетоводен отчет на ФОП за 2010 година.
Йовко Ламбрев, в качеството си на Председател на УС, подложи на гласуване годишния финансов отчет на ФОП за 2010 година. Отчетът бе гласуван и одобрен единодушно от всички присъствали членове на Съвета, като с шест гласа „За” бе прието следното:
Решение: Одобрява Годишния счетоводен отчет на ФОП за 2010 година.

По т.2 Разглеждане и одобрение на Отчета на Управителния съвет на ФОП за 2010 година
Йовко Ламбрев, в качеството си на Председател на УС, изложи основните моменти от дейността на УС за 2010 година и подложи на гласуване Отчета на Управителния съвет на ФОП за 2010 година. Отчетът бе гласуван и одобрен единодушно от всички присъствали членове на Съвета, като с шест гласа „За” бе прието следното:
Решение: Одобрява Отчета на Управителния съвет на ФОП за 2010 година.

По т.3 Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет.
Въз основа на предходните две решения за одобрение на Годишния счетоводен отчет на ФОП и Отчета на Управителния съвет на ФОП за 2010 година, с шест гласа „За” единодушно бе взето следното:
Решение: Освобождава от отговорност на членовете на Управителния съвет.

По т.4 Избор на нов Управителен съвет на ФОП
Йовко Ламбрев, в качеството си на Председател на УС, поради изтичане на мандата, посочен в чл. 11 ал. 1 от Устава на Фондацията, подаде оставката на досегашния Управителен съвет, в състав - Йовко Ламбрев /председател/ и членове: Пейо Попов, Мариян Маринов, Христина Недкова и Владимир Костов. Оставката бе единодушно приета от всички присъствали членове на Съвета.
Единствената кандидатура за нов Председател на УС бе тази на Мариян Маринов, който предложи останалите членове на УС да бъдат в състав: Пейо Попов, Христина Недкова, Владимир Костов и Йовко Ламбрев. Всички присъствали членове на Съвета единодушно с шест гласа „За” гласуваха за така предложения нов състав на УС на фондацията, като приеха следното:
Решение: Избира Управителен съвет на Фондация ‬за извършване на общественополезна дейност‭ ‬„Отворени проекти‭“ в състав Председател Мариян Маринов и членове, следните членове на Съвета: Пейо Попов, Христина Недкова, Владимир Костов и Йовко Ламбрев.

По т.5 Други
Проведена бе дискусия за насоките за развитие на ФОП, но не бяха взети решения.

Заседанието беше закрито в 11:50 поради изчерпване на дневния ред.

Протоколчик:

..............................

/Йовко Ламбрев/

Присъствали:

....................... ......................... ................... ........................ .........................

Стоян Мишинев Христина Недкова Васил Колев Мариян Маринов Владимир Костов

Списък На присъстващите
Приложение
към Протокола от Редовното годишно събрание, проведено на 03 Април 2011 година.

Име
Час на регистрация
Подпис
Йовко Ламбрев

Стоян Мишинев

Мариян Маринов

Владимир Костов

Васил Колев

Христина Недкова