Протокол 2 / 12.04.2008

ФОНДАЦИЯ “ОТВОРЕНИ ПРОЕКТИ”

Съвет на Фондация “Отворени проекти”
Второ редовно годишно заседание на Съвета на Фондацията

Протокол 2 / 12.04.2008

Днес 12.04.2008 на адреса на седалището на Фондация “Отворени проекти” (ФОП) се
състоя редовно годишно заседание на Съвета на Фондацията (СФ) при следния дневен ред:

1. Разглеждане на годишния отчет за дейността на фондацията през 2007 година
2. Одобряване на годишния финансов отчет
3. Избор на нов Управителен съвет.
4. Определяне на стратегическите приоритети за следващата година
5. Други

В обявеният начален час 10:00 присъстваха само петима от СФ и началото на събранието бе отложено с един час. В 11:00 присъстваха осем от дванадесетимата от състава на СФ и заседанието бе открито от Председателя на УС Йовко Ламбрев. Отсъстват Найден Николов, Антони Райжеков, Весела Казакова и Светозара Петкова.

Като първа задача Председателят на УС предложи на събранието на СФ да избере протоколчик и председателстващ събранието. За протоколчик бе предложен Христина Недкова, а за председателстващ събранието Йовко Ламбрев. Нямаше други предложения. Събранието на СФ гласува с пълно единодушие от 7 гласа „За“ Христина Недкова да бъде протоколчик, а Йовко Ламбрев председателстващ заседанието на Съвета на фондацията.

1. По точка първа от дневния ред Йовко Ламбрев, в ролята си на Председател на УС представи годишния отчет на УС за дейността на фондацията.
2. По точка втора от дневния ред СФ с пълно единодушие от 8 гласа „За“ одобри годишния отчет за дейността на фондацията през 2007 година.
3. По точка трета от дневния ред УС подаде оставка, която беше приета от СФ и се пристъпи към избор на но УС. След като изслуша предложенията СФ реши първо да избере председател, който да посочи останалите членове на УС. За председател на УС на ФОП беше предложен Йовко Ламбрев и СФ го прие с пълно единодушие от 7 гласа „За“. Предложените от председателят Йовко Ламбрев членове на УС бяха Владимир Костов, Пейо Попов, Христина Недкова и Мариян Маринов. СФ ги гласува всяка една поотделно. Управителният съвет на ФОП беше избран с пълно единодушие от 7 гласа „За“.
4. По точка четвърта от дневния ред СФ реши стратегическите приоритети за развитие на Фондация „Отворени проекти“ да бъдат в направленията „Наука и образование“, „Цифрови и интелектуални права“ и „Информационни технологии“.
5. По точка пета от дневния ред СФ дискутира две предложения за евентуални бъдещи проекти.

Поради изчерпване на дневния ред в 13:16 часа заседанието на СФ бе закрито.

Председателствал заседанието:
......................... /Йовко Ламбрев – Председател на УС/

Протоколирал:
......................... /Христина Недкова – член на СФ/

Присъствали членове на Съвета на фондацията:

1. Йовко Димитров Ламбрев

2. Христина Цветанова Недкова

3. Пейо Василев Попов

4. Владимир Иванов Костов

5. Васил Сашков Колев

6. Стоян Димитров Мишинев

7. Мариян Димитров Маринов

8. Богомил Борисов Шопов

София, 12.04.2008