Протокол 8/2006

Управителен съвет на Фондация “Отворени проекти”

Протокол 8 / 01.09.2006 от редовно заседание на УС

Днес 01.09.2006 на адреса на седалището на Фондация “Отворени проекти” (ФОП) се състоя редовно заседание на Управителния съвет (УС) при следния дневен ред:

1.Избор на Директори на направления „Гражданско общество“ и „Цифрови права и електронна демокрация“

Присъстваха всички членове на УС на ФОП, както следва:

1. Йовко Ламбрев – председател на УС на ФОП
2. Христина Недкова – член на УС на ФОП
3. Весела Казакова – член на УС на ФОП
4. Антони Райжеков – член на УС на ФОП
5. Пейо Попов – член на УС на ФОП

Заседанията на УС на ФОП са открити за всички членове на Съвета на Фондацията, но други такива не присъстваха.

Председателстващ и протоколчик на заседанието бе Йовко Ламбрев. Всички решения бяха гласувани с пълно мнозинство от присъстващите членове на УС.

Бяха взети следните решения:

1. По точка първа от дневния ред УС избира за Директори на направление „Гражданско общество“ Стойчо Кацаров и Найден Николов, а за направление „Цифрови права и електронна демокрация“ Пейо Попов и Йовко Ламбрев.