Съвет на ФОП

Съвета на Фондация "Отворени проекти" е върховният орган на фондацията, пред който УС представя годишните си отчети.

Тази секция съдържа протоколите от заседанията на Съвета на фондацията (СФ) и взетите решения.