Протокол 5/2006

Управителен съвет на Фондация “Отворени проекти”

Протокол 5 / 11.04.2006 от редовно заседание на УС

Днес 11.04.2006 на адреса на седалището на Фондация “Отворени проекти” (ФОП) се състоя редовно заседание на Управителния съвет (УС) при следния дневен ред:

1. Отчет на задачите, разпределени досега от УС във връзка с предходните му заседания
2. Предложение за създаване на дискусионен пощенски списък friends за доброволци и симпатизанти на Фондацията
3. Избиране на директори направления Информационни технологии, Гражданско общество и Цифрови интелектуални права и електронна демокрация
4. Сформиране на екип по проект „C3“ и отговорници
5. Сформиране на екип по проект за насърчаване на млади творци, чрез финансиране на микропроекти в областта на културата и изкуството
6. Утвърждаване на предложен документ „Водещи принципи на Фондация Отворени проекти“, дефиниращ принципите и за отвореност и прозрачност при работата и и управлението на проекти

Присъстваха четирима от петимата членове на УС на ФОП, както следва:

1. Йовко Ламбрев – председател на УС на ФОП
2. Христина Недкова – член на УС на ФОП
3. Весела Казакова – член на УС на ФОП
4. Антони Райжеков – член на УС на ФОП

Отсъстваше Пейо Попов – член на УС на ФОП

Заседанията на УС на ФОП са открити за всички членове на Съвета на Фондацията, но такива не присъстваха.

Председателстващ и протоколчик на заседанието бе Йовко Ламбрев. Всички решения бяха гласувани с пълно мнозинство от присъстващите членове на УС.

Бяха взети следните решения:

1. По точка първа от дневния ред УС реши да активизира отново действията си във връзка с подписване на споразумения за принципни партньорства със сходни организации и упълномощи Весела Казакова и Антони Райжеков да договарят такива.
2. По точка втора от дневния ред УС реши да бъде създаден електронен пощенски списък friends в домейна на Фондацията, с цел разширени дискусии със съмишленици на Фондацията. Записването в списъка става след съгласие на записвания и предложение за абонамент за списъка, направено от някой от Съвета на Фондацията и подкрепено от поне още един от състава на Съвета.
3. По точка 3 от дневния ред УС реши да не избира директори на въпросните направления поради отсъствието на предложените кандидати.
4. По точка 4 от дневния ред УС избира за ръководители на проекта „C3“ Йовко Ламбрев и Антони Райжеков и за екип целият УС и Владимир Костов.
5. По точка 5 от дневния ред УС избира за ръководители на проекта Весела Казакова и Антони Райжеков.
6. По точка 6 УС реши да утвърди предложените от Йовко Ламбрев текстове за „Водещи принципи на Фондация Отворени проекти“ и документът да бъде публикуван на сайта на Фондацията.