Покана за годишно заседание на Съвета на фондацията

В качеството ми на Председател на Управителния съвет и на основание
чл.9 (2) от Учредителния акт на Фондация "Отворени проекти" (ФОП)
свиквам редовно годишно заседание на Съвета на фондацията на 22 май
2018 година от 19:00 часа на адрес ул. Рила 6, Етаж 2 (initLab), при
следния дневен ред:

1. Годишен счетоводен отчет на ФОП за 2017 година
2. Приемане на отчетът за обществено-полезна дейност
3. Разни

При липса на кворум 50% + 1 в уречения час, началото на събранието ще
бъде отложено с един час и ще бъде проведено при наличния в 20:00 часа
кворум.

Документите, свързани с годишния отчет ще бъдат изпратени в листата.

Яна Петрова