Покана за годишно заседание на Съвета на фондацията

Покана

за свикване на общо събрание на фондация „Отворени проекти“, ЕИК
175033136

В качеството ми на Председател на Управителния съвет и на основание
чл.9 (2) от Учредителния акт на Фондация "Отворени проекти" (ФОП)
свиквам редовно годишно заседание на Съвета на фондацията на 16 март
2024 година от 11:00 часа на адрес гр. София, ул. Цар Асен № 64А, ет. 3
(initLab), при следния дневен ред:

1. Приемане на нови членове на фондацията
2. Избор на нов управителен съвет поради изтичане на мандата на стария
3. Други

При липса на кворум 50% + 1 в уречения час, началото на събранието ще
бъде отложено с един час и ще бъде проведено при наличния в 12:00 часа
кворум.

Настоящата Покана да бъде качена на сайта на фондацията и да бъде
обявена в ТРРЮЛНЦ при АВ.

Васил Колев
Председател на УС