Свикване на събрание на съвета на фондацията

В качеството ми на Председател на Управителния съвет и на основание чл.9 (2) от Учредителния акт на Фондация "Отворени проекти" (ФОП) свиквам редовно годишно заседание на Съвета на фондацията на 27 март 2016 година от 12:00 часа на адрес ул. Рила 6, Етаж 2 (initLab), при следния дневен ред:

1. Годишен счетоводен отчет на ФОП за 2015 година
2. Разни

При липса на кворум 50% + 1 в уречения час, началото на събранието ще бъде отложено с един час и ще бъде проведено при наличния в 13:00 часа кворум.

Документите, свързани с годишния отчет ще бъдат изпратени в листата.

С уважение,
Васил Колев