Свикване на събрание на съвета на фондацията

В качеството ми на Председател на Управителния съвет и на основание чл.9 (2) от Учредителния акт на Фондация "Отворени проекти" (ФОП) свиквам редовно годишно заседание на Съвета на фондацията на 18 aприл 2015 година от 10:30 часа на адрес ул. Рачо Петков Казанджията 8, Етаж 3, при следния дневен ред:

1. Годишен счетоводен отчет на ФОП за 2015 година
2. Приемане на нови членове на съвета на ФОП
3. Обсъждане на промяната на адреса на фондацията.
4. Обсъждане на предложение за редакция на Учредителен акт на фондацията:
4.1. За промяна на УС от 5 на 3 души.
4.2. За представляване на фондацията
4.3. Други
4. Гласуване на нов управителен съвет.
5. Други

При липса на кворум 50% + 1 в уречения час, началото на събранието ще бъде отложено с един час и ще бъде проведено при наличния в 11:30 часа кворум.

Документите, свързани с годишния счетоводен отчет бяха изпратени в листата.

С уважение,
Мариян Маринов